1. Organizatorem projektu pn.: Młodzieżowa Politechnika Opolska – edycja2019/2020” (dalej jako MPO) jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76.
 2. MPO jest skierowana do osób urodzonych w latach 2002– 2006.
 3. Bieżąca edycja MPO odbywać się będzie w obiektach Politechniki Opolskiej w Opolu:
  • WBiA, ul. Katowicka 48, Opole,
  • WEiZ, ul. Luboszycka 7,
  • WEAiI, ul.Prószkowska 76,
  • WIPiL, ul. Sosnkowskiego 31,
  • WM, ul. Mikołajczyka 5,
  • WWFiF, ul. Prószkowska 76.
 4. MPO przewidziana jest dla 180 osób (6 grup po 30 osób).
 5. Zajęcia trwać będą 90 minut, odbywać się raz w miesiącu w soboty.
 6. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgłoszeń wysłanych na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7. Dane niezbędne do zgłoszenia:
  • imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania uczestnika,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, poprawny adres mailowy, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna,
  • w przypadku zgłoszenia grupowego, o którym mowa w pkt. 7 wymagane jest ponadto podanie danych szkoły/instytucji zgłaszającej i danych kontaktowych osoby zgłaszającej.
 8. Uczestnika może zgłosić rodzic/opiekun/nauczyciel. Zgłoszenie przez nauczyciela możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna uczestnika. Możliwe jest zgłoszenie przez jedną osobę większej liczby uczestników po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów zgłaszanych w ten sposób uczestników.
 9.  Zgłoszenie będzie traktowane jako wyrażanie zgody na udział w MPO  oraz akceptację regulaminu.
 10. O przyjęciu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.
 11. Zostanie utworzona lista rezerwowa dla 20 osób, które będą mogły wziąć udział w MPO w razie rezygnacji uczestników przyjętych w pierwszej kolejności. Ust.10 stosuje się odpowiednio.
 12. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane drogą elektroniczną po jej zakończeniu.
 13. Kontakt organizatorów MPO z rodzicami/opiekunami/nauczycielami odbywać się będzie wyłącznie drogą e-mailową.
 14. Rezygnację z uczestnictwa w MPO należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail, wysyłając wiadomość na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rezygnację może zgłosić wyłącznie rodzic/opiekun uczestnika.
 15. Opłata jednorazowa za udział w zajęciach MPO wynosi 150,00 zł za każdego uczestnika.
 16. Informacje o sposobie dokonania wpłaty zostaną wysłane mailem na podany przez rodzica/opiekuna adres.
 17. W przypadku absencji uczestnika opłata nie będzie zwracana. Zwrot wniesionej opłaty jest możliwy tylko w przypadku rezygnacji zgłoszonej przed 18 stycznia 2020 roku.
 18. Opłata pokrywa koszty organizacyjne oraz koszty materiałów otrzymywanych przez uczestników MPO w trakcie trwania MPO.
 19. Uczestnik w czasie wykładów pozostaje pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać miejsca spotkania. Uczestnik musi stosować się do poleceń prowadzących zajęcia oraz postanowień regulaminu.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas i sposób dotarcia uczestników na miejsce spotkania.
 21. Uczestnictwo w przynajmniej 3 spotkaniach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia MPO. Dyplom jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w MPO.
 22. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom MPO podczas ostatniego wykładu.
 23. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska (ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody rodzica/opiekuna uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu wzięcia udziału w edycji „Młodzieżowej Politechniki Opolskiej”. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy w celu dokumentowania udziału w edycji MPO.
  Rodzicowi/opiekunowi uczestnika, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • żądania dostępu do danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • przenoszenia danych.
 24. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 25. Wysyłając zgłoszenie w wersji elektronicznej, bez podpisu, ze swojego konta e-mail na adres organizatora MPO zgłaszający:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb rejestracji i uczestnictwa w MPO.
  • wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb niekomercyjnych działań informacyjno-promocyjnych w formie relacji z wydarzenia na stronach internetowych Politechniki Opolskiej, w uczelnianych mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących MPO.
  • wyraża zgodę na wystąpienia uczestnika w materiałach filmowych i prasowych wykonywanych przez uczelniane media.
 26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez stronę: mpo.edu.pl oraz na podany adres e-mail.
 27. Rodzice/opiekunowie lub uczestnicy zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej: mpo.edu.pl.